سنگین 29 مورد وجود دارد.

لاستیک هواکش ده تن جدید کوتاه

11,000 تومان

لاستیک هواکش سه چین ده تن

10,500 تومان

گردگیر دسته دنده بنز مایلر

15,500 تومان

لاستیک هواکش سوپر هیوندای قدیم

40,000 تومان

لاستیک قامه هیوندای

3,300 تومان

گردگیر سیلندر ترمز خاور 911 - 4401

1,750 تومان

گردگیر سیلندر ترمزخاور 808 - 4101

1,600 تومان

گردگیر سیلندر ترمز خاور 608 - 3801

1,600 تومان

گردگیر ترمز دستی خاور 808

8,600 تومان